Politik zu Vaterschaft

Autor(en)
Irene Mariam Tazi-Preve
Organisation(en)
Projekt: Familienforschung in Österreich
Journal
SWS-Rundschau
Band
49
Seiten
491-511
Anzahl der Seiten
20
ISSN
1013-1469
Publikationsdatum
2009
Peer-reviewed
Ja
ÖFOS 2012
504011 Familienforschung, 506014 Vergleichende Politikwissenschaft
Link zum Portal
https://ucris.univie.ac.at/portal/de/publications/politik-zu-vaterschaft(e32d3796-f06b-40bb-9da3-89b3329b8e72).html